Regulamin rezerwacji online

 1. Usługa rezerwacji stanowiska on-line dla usługi mycia pojazdu jest prowadzona i zarządzana przez firmę Car Wash – Norbert Skrzypczyński, ul. Józefa Mackiewicza 1,3, 20-865 Lublin, NIP 9461933036 zwanej dalej „Car Wash”.
 2. Zadaniem usługi jest umożliwienie rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet wolnego stanowiska w myjni, o ustalonej godzinie w ustalonym dniu na czas 60 minut.
 3. Rezerwacja jest bezpłatna i może jej dokonać każdy, kto posiada dostęp do Internetu.
 4. Warunkiem poprawnej rezerwacji jest wprowadzenie imienia i nazwiska rezerwującego, telefonu kontaktowego, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz wybranie typu pojazdu. Numer telefonu może być wykorzystywany przez firmę Car Wash do celów zarządzania rezerwacją. Car Wash nie będzie sprzedawać, wynajmować, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać lub udostępniać Państwa Danych osobom trzecim spoza firmy Car Wash, chyba że jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami.
 5. Car Wash zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub mailowego potwierdzenia rezerwacji stanowiska, choć nie jest ono konieczne.
 6. Warunkiem terminowego wykonania usługi jest przybycie na miejsce 15 minut przed umówioną wizytą. Każde spóźnienie powoduje, że termin rezerwacji przepada. Konieczne jest ustalenie nowego, już w standardowym trybie.
 7. Warunkiem koniecznym do terminowego wykonania usługi mycia pojazdu, jest posiadanie zlecenia, które musi być otwarte w BOK przed ustaloną godziną mycia pojazdu.
 8. Z uwagi na różnorodność pojazdów, które obsługujemy, a także ze względu na ich stan techniczny, terminowość usługi może ulec zmianie.
 9. Numer rejestracyjny pojazdu klienta, który nie pojawił się, bądź spóźnił na umówioną godzinę może być przy kolejnych próbach rezerwacji odrzucony przez operatora systemu.

Regulamin myjni Car Wash

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z myjni Car Wash, zwanych dalej klientami.
 2. Myjnia samochodowa Car Wash, zwana dalej myjnią, świadczy usługi mycia pojazdów w ramach działalności prowadzonej przez: Norbert Skrzypczyński, ul. Józefa Mackiewicza 1,3, 20-865 Lublin, NIP 9461933036
 3. Myjnia jest czynna 6 dni w tygodniu przez 12 godzin.
 4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 5. Usługę wykonuje się po zleceniu pracownikowi myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem 609 804 804 lub internetowej na stronie www.myjnialublin.pl
 6. Pierwszeństwo w obsłudze mają zamówienia złożone poprzez rezerwację internetową.
 7. Płatność za usługę w myjni następuje przed lub po jej wykonaniu, w biurze myjni, gotówką lub kartą płatniczą. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiana jest na życzenie klienta. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim ustaleniu warunków współpracy.
 8. Mycie pojazdów w myjni Car Wash odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
 9. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością, mając na uwadze dobro klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.
 10. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
 11. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia.
 12. Klient po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia , zobowiązany jest wyłączyć silnik , włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 13. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu, zostaną zdemontowane przez pracowników myjni. Ich ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogłoby nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu. Obowiązek w tym zakresie obciąża Klienta.
 14. W trakcie wykonywania usługi Klient zobowiązany jest opuścić teren myjni ze względów bezpieczeństwa.
 15. Po obejrzeniu pojazdu i wyjeździe z myjni reklamacji związanej z wykonaną usługą nie uwzględnia się.
 16. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie podsufitki ze względu na specyfikę, złożoność oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe – wykonane są na ryzyko klienta. W celu potwierdzenia zaznajomienia się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami, klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, którego wzór dostępny jest w siedzibie myjni Car Wash.
 17. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależnego wykonania usługi mycia. Zlecenie pracownikowi myjni przez klienta wykonania innych usług niż usługa mycia, w szczególności wprowadzenia pojazdu do myjni i wyprowadzenia pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko klienta, który w takim przypadku zobowiązany jest sprawować osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.
 18. Myjnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe, w tym wartościowe lub dokumenty np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty, biżuterię, itp. Obowiązek należytego zabezpieczenia tych rzeczy obciąża w pełnym zakresie Klienta.
 19. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem pary (dotyczy miejsc, gdzie samochód był szpachlowany i szpachel jest popękany lub uszkodzony lakier, naderwane listwy plastikowe, wkłady lusterek uszkodzone, niewłaściwie zamocowane emblematy etc.).
 20. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 21. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się w siedzibie myjni przy ulicy Związkowa 18, 20-865 Lublin oraz na stronie internetowej www.myjnialublin.pl
 22. Niniejszy cennik i regulamin obowiązują od dnia 10.02.2019